Pagalbos namuose paslaugos

Pagalbos namuose tarnyba – organizuoja ir teikia pagalbos namuose paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems seniems, vienišiems ir neįgaliems rajono gyventojams, padeda spręsti iškilusias socialines problemas bei sudaro jiems sąlygas gyventi savo namuose.Pagalbos namuose paslaugų teikimo tikslas – teikti pagalbos namuose paslaugas padedant spręsti iškilusias socialines problemas bei sudarant jiems sąlygas gyventi savo namuose siekiant išvengti stacionarių paslaugų bei dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Pagalba namuose – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos namuose paslaugų gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia (šeimos);
 • senyvo amžiaus asmenys (šeimos).

Pagalba namuose skiriama:

 • asmenims, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvena Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

Teikiamos paslaugos:

 • informavimas, konsultavimas;
 • tarpininkavimas, atstovavimas;
 • bendravimas;
 • maitinimo organizavimas (maisto pristatymas iš kitų tarnybų arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą);
 • pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.);
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas.

Paslaugų trukmė ir dažnumas – iki 10 valandų per savaitę, iki 5 dienų per savaitę darbo dienomis.

Dėl socialinių paslaugų skyrimo – kreiptis į socialinio darbo organizatorių seniūnijoje ar stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos socialinį darbuotoją (kai asmuo gydosi stacionarios sveikatos priežiūros įstaigoje), užpildyti prašymą-paraišką ir pateikti  šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • socialinį statusą ar veiklos pobūdį patvirtinantį dokumentą (pensininko, neįgaliojo pažymėjimus ir kt.);
 • medicinos dokumentų išrašą (Forma 027/a) (kai nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, šios formos nereikia);
 • informaciją apie asmens (šeimos narių) turimas pajamas.

Prireikus gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus, susijusius su socialinių paslaugų poreikio nustatymu,  atsižvelgiant į konkrečią situaciją.

Paslaugos yra mokamos.

Mokėjimo už pagalbos namuose paslaugas dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Paslaugos organizuojamos ir teikiamos remiantis Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą.

Informacija apie pagalbos namuose paslaugas teikiama: tel.: +370 659 91405