GLOBOS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS – užtikrinti, kad visiems tėvų globos netekusiems vaikams, įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams, bei ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Paslaugos, kurias teikia globos centras:

  • Globėjų (rūpintojų) paieška;
  • Konsultavimas ir informavimas, ketinantiems tapti budinčiais globėjais, globėjais (rūpintojais), šeimynų steigėjais ir/ar dalyviais, įtėviais;
  • Mokymai būsimiems globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomenių vaikų globos namų darbuotojams;
  • Savitarpio pagalbos grupės ir laikino atokvėpio paslaugos organizavimas globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams;
  • Socialinės, psichologinės konsultacijos globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynų dalyviams ir globojamiems (rūpinamiems), prižiūrimiems, įvaikintiems vaikams.

Paslaugų gavėjai – visos Vilkaviškio rajono globėjų (rūpintojų), įtėvių, budinčių globotojų šeimos, globojami (rūpinami) vaikai, taip pat asmenys, svarstantys apie globą ir įvaikinimą.

Globos centre paslaugas teikia:

Globos koordinatoriai – teikia socialines paslaugas ir koordinuoja pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams.

Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoti asmenys – organizuoja ir veda mokymus pagal GIMK programą, vertina ir rengia išvadas dėl pasirengimo tapti globėjais (rūpintojais)/įtėviais, laikino svečiavimosi rekomendacijas. Konsultuoja asmenis norinčius tapti globėjais (rūpintojais)/ įtėviais.

Psichologas – teikia pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams, įtėviams, konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais ir globojamus (rūpinamus), įvaikintus vaikus bei vaikus prižiūrimus budinčių globotojų šeimose.

Dėl paslaugų arba išsamesnės informacijos apie globą (rūpybą) galima kreiptis:

Globos centro veiklą reglamentuoja GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b2b626f4fd5c11e796a2c6c63add27e9