VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ
GLOBOS CENTRO VEDĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

Vilkaviškio socialinės pagalbos centras, Vysk. A. Karoso g. 5, Vilkaviškis, įstaigos
kodas 185609071, skelbia konkursą Globos centro vedėjo pareigoms užimti.
Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis 1,0 etatas.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 1,24 bazinės algos dydžio.
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybė – Globos centro vedėjas. Pareigybės lygis – A.
 2. Pareigybės paskirtis – planuoti, organizuoti, užtikrinti Globos centro darbą
  teikiant paslaugas asmenims, siekiantiems tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais),
  įtėviais, šeimynų steigėjais, dalyviais, ketinantiems priimti vaiką laikinai svečiuotis ar teikti
  laikino atokvėpio paslaugą.
 3. Specialūs reikalavimai:
  3.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities išsilavinimą, turėti
  socialinio darbo kvalifikacinį (bakalauro, magistro) laipsnį;
  3.2. turėti administracinio darbo patirties socialinėje srityje, turėti organizacinių
  gebėjimų, gebėti rinktis darbo metodus, vertinti kitų darbą;
  3.3. būti išklausius ir (ar) per pirmuosius darbo metus išklausyti mokymus pagal
  Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų
  mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
  tarnybos 2018 m. birželio 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. BV-66 ,,Dėl globėjų (rūpintojų)
  budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymų ir
  konsultavimo programos patvirtinimo“;
  3.4. gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės
  nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius paslaugų globėjams (rūpintojams), įtėviams
  teikimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
  3.5. privalo būti pasitikrinęs sveikatą, laikytis saugos ir sveikatos darbe,
  priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimų;
  3.6. pretenduojantis užimti šias pareigas turi pateikti pažymą iš Informatikos ir
  ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl įtariamųjų,
  kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
 4. Funkcijos:
  4.1. teikia direktoriui ir (ar) direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams
  siūlymus dėl kuruojamo skyriaus ir (ar) pavaldžių darbuotojų darbo organizavimo tobulinimo,
  socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo, kitų su skyriaus veikla susijusių klausimų;
  4.2. rengia kuruojamo skyriaus veiklos planus, organizuoja ir koordinuoja skyriaus
  veiklos tikslų ir funkcijų atlikimą, kontroliuoja darbo kokybę;
  4.3. rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui socialinių paslaugų teikimo bei
  veiklos vykdymo ataskaitas;
  4.4. analizuoja pavaldžių darbuotojų mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo poreikį;
  4.5. organizuoja skyriaus veiklos srities teisės aktų, kitų dokumentų projektų
  rengimą, juos rengia, taip pat rengia socialinių paslaugų įstaigos veiklos dokumentus;
  4.6. planuoja, organizuoja, vertina Globos centro darbuotojų darbą (vykdant
  priskirtas funkcijas) ir kontroliuoja kokybišką teikimą paslaugų gavėjams;
  4.7. konsultuoja Globos centro darbuotojus dėl pagalbos globėjams (rūpintojams),
  budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, teikia
  jiems metodinę pagalbą;
  4.8. nagrinėja ir vertina įvairių institucijų paklausimus, prašymus Globos centro
  veiklos klausimais ir rengia raštų Globos centro klausimais projektus (inicijuoja problemų
  sprendimą);
  4.9. bendradarbiauja su kitais padaliniais palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kitų
  įstaigų atstovais, sprendžiant praktinius socialinių paslaugų teikimo klausimus;
  4.10. vertina paslaugos gavėjui teikiamų paslaugų efektyvumą, inicijuoja jų formos
  pakeitimą, organizuoja ir tvarko paslaugų gavėjų apskaitą, veda duomenis į SPIS (Socialinės
  paramos informacinė sistema) duomenų bazę;
  4.11. vykdo Globos centro teikiamų paslaugų kokybės kontrolę: sistemiškai
  analizuoja ir vertina teikiamų paslaugų kokybę, darbuotojų pateikiamas darbo ataskaitas, teikia
  išvadas direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams;
  4.12. vykdo pavaldžių darbuotojų darbo laiko kontrolę, pildo darbo laiko apskaitos
  žiniaraštį;
  4.13. vykdo kitus su veikla susijusius direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo
  socialiniams reikalams pavedimus, tam kad būtų pasiekti strateginiai tikslai.
  Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
 5. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 6. Asmens dokumento kopiją.
 7. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 8. Gyvenimo aprašymą.
 9. Dokumentą, patvirtinantį ne mažiau 1 metų administracinio darbo patirtį
  socialinio darbo srityje.
 10. Užpildytą pretendento anketą.
  Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
  Pretendentai dokumentus teikia iki 2024-04-08 per Valstybės tarnybos valdymo
  informacinę sistemą (VATIS).
  Kontaktinis tel. +370 342 20780, el. p. info@vilkaviskiospc.lt