Skelbiamas konkuras PAGALBOS NAMUOSE TARNYBOS VADOVO PAREIGOMS užimti.

I PAREIGYBĖ

 1. Pagalbos namuose tarnybos (toliau – Tarnybos) vadovas priskiriamas struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų grupei, A pareigybės lygiui.
 2. Tarnybos vadovas tiesiogiai pavaldus Vilkaviškio socialinės pagalbos centro (toliau – Įstaiga) direktoriui.
 3. Tarnybos vadovas renkamas viešai skelbiamo konkurso būdu.

II SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 2. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis arba jam prilygintas socialinio darbo. Privalumas – socialinio darbo magistro laipsnis.
 3. Turėti ne mažesnę, kaip 2 metų darbo patirtį socialinių paslaugų teikimo srityje.
 4. Turėti ne mažesnę, kaip 1 metų darbo patirtį socialinių paslaugų organizavimo srityje.
 5. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimo planavimą, organizavimą, kokybės vertinimą, priežiūrą ir kontrolę.
 6. Vadovautis socialinio darbo vertybėmis ir principais, išmanyti socialinės priežiūros paslaugų teikimo ypatumus suaugusiems asmenims su negalia (šeimoms) bei senyvo amžiaus asmenims (šeimoms).
 7. Gebėti dirbti komandoje, planuoti ir kontroliuoti Tarnybos veiklą, vertinti teikiamų paslaugų veiksmingumą, operatyviai reaguoti į pokyčius, savarankiškai priimti sprendimus ir tinkamai pasirinkti metodus problemų sprendimui.
 8. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją.

III ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 2. Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Tarnybos veiklą.
 3. Rengia dokumentus, reglamentuojančius Tarnybos veiklą, organizuoja ir koordinuoja šių dokumentų įgyvendinimą.
 4. Rengia Tarnybos darbuotojų pareigybių aprašymus, užtikrina ir kontroliuoja darbuotojų pareigų vykdymą.
 5. Rengia Tarnybos darbuotojų darbo grafikus, veda šių darbuotojų darbo laiko apskaitą, kontroliuoja darbo grafikų laikymąsi.
 6. Rengia Tarnybos veiklos planus, ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planų, ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 7. Teikia metodines rekomendacijas ir kitą reikalingą pagalbą darbuotojams teikiantiems socialines paslaugas.
 8. Koordinuoja, stebi, analizuoja ir vertina Tarnybos darbuotojų darbo pasiektus rezultatus, teikia siūlymus dėl Tarnybos darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo už darbo drausmės pažeidimus.
 9. Kontroliuoja kaip Tarnybos darbuotojai laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių, etikos kodekso, darbo drausmės, darbų saugos, priešgaisrinės, elektros saugos reikalavimų, instrukcijų.
 10. Bendradarbiauja su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis, atstovauja Įstaigą Tarnybos teikiamų paslaugų klausimais.
 11. Formuoja dokumentus pagal patvirtintą Įstaigos dokumentacijos planą ir pasibaigus kalendoriniams metams perduoda juos už Įstaigos archyvo tvarkymą atsakingam darbuotojui.
 12. Dalyvauja projektinėse veiklose.
 13. Vykdo kitus su Tarnybos veikla susijusius pavedimus.

IV ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖ IR ATSAKOMYBĖ

1. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:

1.1. Turėti tinkamas darbo sąlygas ir reikalingas priemones.

1.2. Kelti savo kvalifikaciją bei tobulinti darbo įgūdžius teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:

2.1. Savalaikį ir kokybišką aukščiau išvardintų pareigų vykdymą.

2.2. Gautos informacijos konfidencialumą.

2.4. Savarankiškai priimtus sprendimus.

3. Tarnybos vadovas už padarytas profesines ir etikos klaidas, aplaidumą ar netinkamai atliktas pareigas atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Jis gali būti traukiamas drausminėn, civilinėn, administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

Asmens dokumento kopija
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
Gyvenimo aprašymas (CV)
Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)
Profesinę patirtį pagrindžiantis dokumentas
Vairuotojo pažymėjimas
Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopijaPretendentų atrankos būdas

Kontaktai išsamesnei informacijai:

Tel. 8 -342-20780

Dokumentai dalyvauti konkurse priimami tik per sistemą portalas.vtd.lt !

Dokumentai priimami iki 2021 m. vasario 4 d.