VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Vilkaviškio socialinės pagalbos centras (toliau – Įstaiga) yra savivaldybės įstaiga, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto lėšų, kurią sudaro struktūriniai padaliniai.

2.    Įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

3.    Įstaigos savininkė yra Vilkaviškio rajono savivaldybė (toliau – Savininkas), S. Nėries g. 1, LT-70147, Vilkaviškis, klasifikatoriaus kodas – 111107759. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba), kuri:

3.1.   tvirtina ir keičia Įstaigos nuostatus;

3.2.   priima sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir likvidavimo;

3.3.   priima  sprendimą dėl buveinės pakeitimo;

3.4.   nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

3.5.   priima sprendimą dėl Įstaigos filialų steigimo ir jų veiklos nutraukimo;

3.6.  sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų savininko kompetencijai priskirtus klausimus.

4.    Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.

5.    Įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

6.    Įstaiga yra paramos gavėja.

7.    Įstaigos adresas – Vysk. A. Karoso g. 5, LT-70141, Vilkaviškis. Įstaigos kodas 185609071.

8.  Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS POBŪDIS IR TIKSLAI

 9. Įstaigos veiklos pobūdis – socialinių paslaugų teikimas Vilkaviškio rajono gyventojams.

10. Įstaigos veiklos tikslai:

              10.1. sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį;

              10.2. tenkinti Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia to padaryti, grąžinti žmogaus gebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę;

            10.3. teikti kokybiškas ir savalaikes socialines paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims;

            10.4. užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti.

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITYS IR FUNKCIJOS

            11. Įstaigos veiklos sritys:

            11.1. teikti bendrąsias socialines paslaugas:

            11.1.1. informavimas (Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) kodas 201);

            11.1.2. konsultavimas (SPIS kodas 202);

            11.1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas (SPIS kodas 203);

            11.1.4. maitinimo organizavimas (SPIS kodas 204 );

            11.1.5. transporto organizavimas (SPIS kodas 206);

            11.1.6. sociokultūrinės paslaugos (SPIS kodas 207 );

            11.1.7. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (SPIS kodas 208);

            11.1.8. kitos bendrosios socialinės paslaugos (SPIS kodas 200);

            11.1.9. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (SPIS kodas 218).

            11.2. teikti specialiąsias socialines paslaugas:

            11.2.1. socialinės priežiūros paslaugas:

            11.2.1.1. pagalba į namus (SPIS kodas 310);

            11.2.1.2. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo (SPIS kodas 320);

            11.2.1.3. laikinas apnakvindinimas (SPIS   kodas 340 );

            11.2.1.4. psichosocialinė pagalba (SPIS kodas 360);

   11.2.1.5. atvejo vadyba;

            11.2.2. socialinės globos paslaugas:

            11.2.2.1. dienos socialinė globa (SPIS kodas 411, 414, 415);

            11.2.2.2. trumpalaikė socialinė globa (SPIS kodas 424,421,426);

            11.3. aprūpinti savivaldybės gyventojus techninės pagalbos priemonėmis;

            11.4. vertinti asmens, kurį teismo prašoma pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus ir rengti išvadas.

            12. Įstaigos veiklos rūšys (kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

            12.1. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88);

            12.2. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla (88.1);

            12.3. kita,  nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.9);

            12.4. kita, niekur nepriskirta,  nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);

            12.5. kitas keleivinis sausumos transportas (49.39);

            12.6. kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);

            12.7. švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);

            12.8. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);

            12.9. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10).

            13. Tvarkyti socialinių paslaugų gavėjų apskaitą.

            14. Jei veiklai, numatytai Įstaigos nuostatuose, reikalinga licencija (leidimas), tokią licenciją Įstaiga privalo turėti.

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS VALDYMO ORGANAI JŲ SUDARYMO TVARKA IR  KOMPETENCIJA

            15. Įstaigai vadovauja direktorius, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka.

            16. Įstaigos direktorius:

            16.1. organizuoja Įstaigos darbą ir atsako už jos ūkinę-finansinę veiklą;

            16.2. skiria į darbą ir atleidžia iš darbo Įstaigos darbuotojus, pasirašo su jais darbo sutartis, tvirtina darbuotojų pareigines instrukcijas;

            16.3. skiria Įstaigos darbuotojams drausmines nuobaudas bei paskatinimus;

            16.4. tvirtina vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, darbo normas, nustato darbuotojų pareigines algas;

            16.5. tvirtina Įstaigos padalinių nuostatus;

            16.6. nustato vidaus struktūrą ir etatų sąrašą neviršydamas nustatyto metinio darbo užmokesčio fondo;

            16.7. nustato ir skiria darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka darbo užmokesčio priedus, priemokas, vienkartines pinigines išmokas neviršydamas nustatyto darbo užmokesčio fondo;

            16.8. vadovaudamasis teisės aktais, leidžia įsakymus Įstaigos darbo organizavimo klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

            16.9. pagal savo kompetenciją atstovauja Įstaigai visose įstaigose ir organizacijose;

            16.10. Įstaigos vardu pasirašo sutartis, įgalioja kitus asmenis vykdyti direktoriaus kompetencijos funkcijas;

            16.11. rūpinasi Įstaigos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais;

            16.12. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Savivaldybės tarybos paskirtomis lėšomis;

            16.13. užtikrina, kad Įstaigos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai, Savivaldybės institucijų sprendimai, kiti teisės aktai;

            16.14. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

V SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

            17. Įstaigos darbuotojus į darbą priima ir iš jo atleidžia Įstaigos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir su juo susijusių teisės aktų nustatyta tvarka.

            18. Įstaigos direktoriaus tarnybinį atlyginimą, priedą prie tarnybinio atlyginimo bei skatinimo sąlygas nustato Savivaldybės meras.

            19. Įstaigos darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Įstaigos direktorius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

            20. Įstaigos direktorius atsako, kad būtų laiku išmokėtas įstaigos darbuotojams priskaičiuotas atlyginimas.

            21. Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai ir kiti socialinį darbą dirbantys asmenys atestuojasi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

            22. Įstaiga finansuojama iš Savivaldybės biudžeto ir papildomų pajamų (įplaukos už paslaugas, juridinių ir fizinių asmenų parama, kitos teisėtai įgytos lėšos).

            23. Įstaigos ūkinės išlaidos finansuojamos pagal patvirtintą išlaidų sąmatą.

            24. Įstaigos turtą, kurį ji valdo, naudoja ir disponuoja patikėjimo teise, sudaro jos veiklai naudojami pastatai ir patalpos, kitos pagrindinės priemonės, finansiniai ištekliai bei kitas su jos veikla susijęs turtas.

            25. Įstaigai skirtos lėšos naudojamos įstatymų nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

            26. Įstaiga buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.

            27. Įstaigos veiklą kontroliuoja ir administruoja steigėjas ar jo įgaliota institucija.

            28. Įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą tikrina Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS

ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

            29. Įstaiga reorganizuojama ir likviduojama steigėjo sprendimu vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

            30. Įstaigos filialai steigiami ir likviduojami Savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

            31. Įstaiga turi interneto svetainę (www.vilkaviskiospc.lt), atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus. Svetainėje skelbiama informacija visuomenei apie Įstaigos veiklą, skelbiami pranešimai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai.

            32. Pranešimai, kuriuos, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai, skelbiami svetainėje bei VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Kiti Įstaigos pranešimai suinteresuotiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba elektroninių ryšių priemonėmis. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai tą pačią dieną išsiuntinėjami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai. Už pranešimų paskelbimą atsako Įstaigos direktorius, priėmęs atitinkamą sprendimą, arba teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas asmuo.

33. Įstaigos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Savivaldybės taryba.

            34. Įstaigos nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos ar Įstaigos direktoriaus iniciatyva.