VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Vilkaviškio socialinės pagalbos centras (toliau – Įstaiga) yra savivaldybės įstaiga, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto lėšų, kurią sudaro struktūriniai padaliniai.
 2. Įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 3. Įstaigos savininkas yra Vilkaviškio rajono savivaldybė (toliau – Savininkas), S. Nėries g.1  LT-70147 Vilkaviškis, klasifikatoriaus kodas – 111107759. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba), kuri:
  • tvirtina ir keičia Įstaigos nuostatus;
  • priima sprendimą dėl įstaigos reorganizavimo ir likvidavimo;
  • priima sprendimą dėl buveinės pakeitimo;
  • priima sprendimą dėl įstaigos filialų steigimo ir jų veiklos nutraukimo;
 4. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitų banke.
 5. Įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais įstatymais,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 6. Įstaiga yra paramos gavėja.
 7. Įstaigos adresas – Vysk. A. Karoso g. 5 LT-70141 Vilkaviškis.
 8. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
 1. ĮSTAIGOS VEIKLOS POBŪDIS IR TIKSLAI
 1. Įstaigos veiklos pobūdis – socialinių paslaugų teikimas Vilkaviškio rajono gyventojams.
 2. Įstaigos veiklos tikslai:

10.1. sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį;

10.2. tenkinti Vilkaviškio savivaldybės gyventojų gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia to padaryti, grąžinti žmogaus gebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę;

10.3. Vilkaviškio savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims teikti kokybiškas ir savalaikes socialines paslaugas;

10.4. užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti.

III.  ĮSTAIGOS VEIKLOS  SRITYS IR FUNKCIJOS

 1.  Įstaigos veiklos sritys:

11.1.teikti bendrąsias socialines paslaugas:

11.1.1. informavimas (Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS)  kodas 201);

11.1.2. konsultavimas (SPIS kodas 202);

11.1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas (SPIS kodas 203);

11.1.4. maitinimo organizavimas (SPIS kodas  204  );

11.1.5. transporto organizavimas  (SPIS kodas 206);

11.1.6. sociokultūrinės paslaugos (SPIS kodas 207 );

11.1.7. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas  (SPIS kodas 208);

11.1.8. kitos bendrosios socialinės paslaugos (SPIS kodas 200);

11.1.9. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (SPIS kodas 218).

11.2. teikti specialiąsias socialines paslaugas:

11.2.1. socialinės priežiūros paslaugas:

11.2.1.1. pagalba į namus  (SPIS kodas 310);

11.2.1.2. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo (SPIS kodas 320);

11.2.1.3. laikinas apnakvindinimas  (SPIS   kodas  340 );

11.2.1.4.psichosocialinė pagalba (SPIS kodas 360).

11.2.2. socialinės globos paslaugas:

11.2.2.1. dienos socialinė globa (SPIS kodas 411, 414, 415);

11.2.2.2. trumpalaikė socialinė globa (SPIS kodas 424,421,426).

11.3. aprūpinti savivaldybės gyventojus techninės pagalbos priemonėmis;

 1. Įstaigos veiklos rūšys (kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

12.1. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88);

12.2. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla (88.1);

12.3. kita,  nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.9);

12.4. vaikų dienos priežiūros veikla (88.91);

12.5. kita, niekur nepriskirta,  nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);

12.6. kitas keleivinis sausumos transportas (49.39);

12.7. kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);

12.8. švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);

12.9. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);

12.10. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10).

 1.     Kita veikla:

13.1. keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba  (23.41);

13.2. žaidimų ir žaislų gamyba (32.4);

13.3. mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.9);

13.4. apgyvendinimo veikla (55);

13.5. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);

13.6. fasavimo ir pakavimo veikla ( 82.92);

13.7. tekstilės gaminių gamyba  (13);

13.8. odos ir odos dirbinių gamyba  (15);

13.9. kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba (16.29);

13.10. kita, niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla (96.09).

 1. Jei veiklai, numatytai įstaigos nuostatuose, reikalinga licencija (leidimas), tokią licenciją įstaiga privalo turėti.
 1. ĮSTAIGOS VALDYMO ORGANAI JŲ SUDARYMO TVARKA IR KOMPETENCIJA
 1. Įstaigai vadovauja direktorius, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Įstaigos direktorius:

16.1. organizuoja įstaigos darbą ir atsako už jo ūkinę –  finansinę veiklą;

16.2. skiria į darbą ir atleidžia iš darbo įstaigos darbuotojus, pasirašo su jais darbo sutartis, tvirtina darbuotojų pareigines instrukcijas;

16.3. skiria įstaigos darbuotojams drausmines nuobaudas bei paskatinimus;

16.4. tvirtina vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, darbo normas, nustato darbuotojų pareigines algas;

16.5. tvirtina įstaigos padalinių nuostatus;

16.6. nustato vidaus struktūrą ir etatų sąrašą neviršydamas nustatyto metinio darbo užmokesčio fondo;

16.7. nustato ir skiria darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka darbo užmokesčio priedus, priemokas, vienkartines pinigines išmokas neviršydamas nustatyto darbo užmokesčio fondo;

16.8. remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybės teisės aktais ir juos vykdydamas, leidžia įsakymus įstaigos darbo organizavimo klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

16.9. pagal savo kompetenciją atstovauja įstaigai visose įstaigose ir organizacijose;

16.10. įstaigos vardu pasirašo sutartis, įgalioja kitus asmenis vykdyti direktoriaus kompetencijos funkcijas;

16.11. rūpinasi įstaigos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais;

16.12. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja savivaldybės tarybos paskirtomis lėšomis, turi parašo teisę banko dokumentuose;

16.13. užtikrina, kad  įstaigos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai, savivaldybės institucijų sprendimai, kiti teisės aktai;

16.14. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 1. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKA
 1. Įstaigos darbuotojus į darbą priima ir iš jo atleidžia įstaigos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir su juo susijusių teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Įstaigos direktoriaus tarnybinį atlyginimą, priedą prie tarnybinio atlyginimo bei skatinimo sąlygas nustato savivaldybės taryba.
 3. Įstaigos darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato įstaigos direktorius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 4. Įstaigos direktorius atsako, kad būtų laiku išmokėtas įstaigos darbuotojams priskaičiuotas atlyginimas.
 5. Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai ir kiti socialinį darbą dirbantys asmenys atestuojasi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka.
 1. LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA
 1. Įstaiga finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir papildomų pajamų (įplaukos už paslaugas, juridinių ir fizinių asmenų parama, kitos teisėtai įgytos lėšos).
 2.     Įstaigos ūkinės išlaidos finansuojamos pagal patvirtintą išlaidų sąmatą.
 3. Įstaigos turtą, kurį ji valdo, naudoja ir disponuoja patikėjimo teise, sudaro jos veiklai naudojami pastatai ir patalpos, kitos pagrindinės priemonės, finansiniai ištekliai bei kitas su jos veikla susijęs turtas.
 4.  Įstaigai skirtos lėšos naudojamos įstatymų nustatyta tvarka.

VII. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 1. Įstaiga buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Finansų ministerijos nustatyta tvarka.
 2. Įstaigos  veiklą kontroliuoja  ir administruoja steigėjas ar jo įgaliota institucija.
 3. Įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą tikrina savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. ĮSTAIGOS  REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 1. Įstaiga reorganizuojama ir likviduojama steigėjo sprendimu vadovaujantis  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 1. ĮSTAIGOS FILIALŲ STEIGIMAS IR UŽDARYMAS
 1. Įstaigos filialai steigiami ir likviduojami savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

Direktorė                                                                                                                     Rita Mickuvienė