Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose.

Dienos socialinės globos namuose paslaugų teikimo tikslas – sudaryti palankias sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai ir visaverčiai gyventi savo namuose, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, padėti įveikti socialinę atskirtį, sudaryti galimybes šeimos nariams derinti profesinį ir šeimos gyvenimą.

Dienos socialinės globos namuose paslaugų gavėjai:

 • vaikai su negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Dienos socialinė globa namuose skiriama:

 • asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • asmenims, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvena Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

Teikiamos paslaugos:

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas, atstovavimas;
 • bendravimas;
 • maitinimo organizavimas;
 • asmeninės higienos paslaugų organizavimas;
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas.

Paslaugų trukmė ir dažnumas – nuo 2 valandų per dieną iki 5 dienų per savaitę darbo dienomis.

Dėl socialinių paslaugų skyrimo – kreiptis į socialinio darbo organizatorių seniūnijoje ar stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos socialinį darbuotoją (kai asmuo gydosi stacionarios sveikatos priežiūros įstaigoje), užpildyti prašymą-paraišką ir pateikti  šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • neįgaliojo pažymėjimą;
 • specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą;
 • informaciją apie asmens (šeimos narių) turimas pajamas.

Prireikus gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus, susijusius su socialinių paslaugų poreikio nustatymu,  atsižvelgiant į konkrečią situaciją.

Paslaugos yra mokamos.

Mokėjimo už dienos socialinę globą namuose dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Paslaugos organizuojamos ir teikiamos remiantis Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą.

Informacija apie dienos socialinės globos paslaugas namuose teikiama: tel.: +370 679 20417